მარიამ მუმლაძის გამოხმაურება

“Jonathan Gullible” is a thought-provoking book that takes readers on a journey through a fictional society where individual freedom is constantly under threat from government overreach and misguided laws. Written by Ken Schoolland, the book is a satirical look at the dangers of government intervention in our lives.

The story follows the journey of the eponymous character, Jonathan, as he travels through a series of different societies, each with its own unique set of rules and regulations. From the absurd to the downright dangerous, Jonathan is forced to confront the reality of life under government control.

What I appreciated most about this book is how it uses humor and satire to make serious points about individual liberty and the role of government in society. The book never takes itself too seriously, but the issues it addresses are crucially important.

The characters in the book are all well-developed and memorable, and the different societies they inhabit are vividly described. Each new society that Jonathan encounters is a new opportunity for the author to explore different facets of government control and individual freedom.

Overall, “Jonathan Gullible” is a highly enjoyable read that manages to be both entertaining and thought-provoking. It is a must-read for anyone interested in politics, economics, and the role of government in society. I would highly recommend it to anyone looking for an engaging and enlightening book that challenges the status quo.

Thanks for this opportunity to introduce to me this book!

Mariam Mumladze

ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის სტუდენტური სერვისების კოორდინატორი

06-04-2023

1 thought on “მარიამ მუმლაძის გამოხმაურება”

  1. Pingback: გამოხმაურებანი ჯონათან გალიბლზე – Amio.Ge

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top